top of page

Impressum

Adresa:

Procar-Motorsport s.r.o.

Partizánska 29
90084 Báhoň
Slovensko

Spoločníci
Peter Schober - AT
Jozef Chobot - SK

IČO: 44 537 042
IČ DPH: SK2022737574

Tel: 00421 (0)33 640 4088
Fax: 00421 (0)33 640 4088

E-Mail Kontaktný formulár


E-Mail

Bankové spojenie:
Procar-Motorsport s.r.o.
Tatra banka
262 880 9816/1100
IBAN:

SK92 1100 0000 0026 2880 9816
BIC / SWIFT:

TATRSKBX

Zodpovednosť za zverejňované údaje

Procar-Motorsport s.r.o. (ďalej ako Prevádzkovateľ) nezodpovedná za škody spôsobené používaním dát alebo služieb sprístupnených prostredníctvom tohto serveru alebo služieb vyžadujúcich dáta alebo služby tohto serveru. Používanie takýchto dát alebo služieb znamená automatický súhlas s týmto vymedzením zodpovednosti.Všetky materiály sprístupnené prostredníctvom tohto serveru majú iba informatívny charakter a nemajú žiadnu právnu alebo inú záväznosť, pričom môžu byť zmenené kedykoľvek bez akéhokoľvek predbežného oznámenia.

Všetky informácie sprístupné prostredníctvom tohto WWW serveru zostávajú majetkom Prevádzkovateľa.

Pri poskytnutí niektorých osobných údajov užívateľa, sa Prevádzkovateľ zaväzuje s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a používať ich iba v rozsahu nevyhnutnompre naplnenie účelu, pre ktorý sú jeho osobné údaje získavané a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osobe, ktorej sa údaje týkajú.
Aktuálnosť portálu
Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na tomto Portáli boli aktuálne a preto sú pravidlene upravované a kontrolované. Aj napriek tomu nemôže Prevádzkovateľ zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť celého obsahu internetovej stránky. Informácie uverejňované na Portáli sú základnými informáciami o ponuke produktov, služieb alebo aktiviít Prevádzkovateľa, ktoré majú všeobecný informatívny charakter. Pre úplné najaktuálnejšie informácie o špecifických produktoch, službách a aktivitách Prevadzkovateľa kontaktuje prosím vždy Zákaznícke centrum Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a upravovať poskytnuté informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Zodpovednosť za obsah
Prevádzkovateľ je zodpovedný za vlastný obsah, ktorý umiestňuje a udržiava k dispozícii pre užívanie na internetových stránkach v rámci Portálu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za cudzí obsah ku ktorému iba sprostredkováva prístup. Prevádzkovateľ ďalej nie je zodpovedný za cudzí obsah umiestnený v rámci Portálu, pokiaľ mu tento obsah nie je známy alebo pokiaľ pre neho nie je technicky možné a únosné jeho používanie zabrániť.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť najmä za:
- obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa.
- odkazy na stránky tretích osôb umiestnených na Portáli.
- reklamu, príp. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom Portálu Prevádzkovateľa.
- obsah informácií, ktoré si medzi sebou vymieňajú Uživatelia Portálu prostredníctvom Portálu.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek odstrániť akýkoľvek obsah Portálu, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok alebo svojím obsahom nezodpovedá záujmom Prevádzkovateľa. Zároveň je oprávnený odstrániť klamlivý a nepravdivý obsah zasahujúci do práv a oprávnení tretích osôb, obsah, ktorý je proti ľudskej dôstojnosti, diskriminujúci z hľadiska náboženstva, rasy aleb pohlavia, alebo ktorý propaguje násilie či iné ďalšie protiprávne konanie.
Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto Portálu bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito Pravidlami nebude nijako poškodzovať dobré meno a práva Prevádzkovateľa ani ostatných Uživateľov.
Užívateľ se zaväzuje, že nebude:
- používať celok alebo jednotlivé časti Portálu inak ako pre vlastnú potrebu, t.j. najmä nebude nad rámec svojich potrieb kopírovať, sťahovať a širiť obsah stránok Portálu.
- zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa do obsahu či technickej podstaty stránok Portálu.
- zasahovať do bezpečnosti tohto Portálu.
- zasahovať iným Užívateľom do používania tohto Portálu a akýmkoľvek spôsobom im v používaní Portálu brániť.
- využívať Portál pre rozposielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ.
- zasielať na tento Portál správy obsahujúce víry alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy.
- vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovanie identity odosielateľa alebo sa pokúšať preniknúť na účet iných Užívateľov.
?pokúšať sa získať prístup ku stránkam tohto Portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti.
- šíriť na stránkach tohto Portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky, dobré mravy, prípadne ohrozujúce verejný poriadok alebo svojím obsahom nezodpovedajúcim záujmom Prevádzkovateľa. Najmä sa zakazuje šíriť klamlivé a nepravdivé správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a záujmov tretích osôb, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré svojím obsahom diskriminujú z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy a pohlavia a ktoré propagujú násilie či iné protiprávne konanie.

Záverečné ustanovenie
Pravidlá používanie Portálu sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Za okamih zverejnenia sa považuje umiestnenie Pravidiel používania internetových stránok Prevádzkovateľa prístupných z Portálu.
Tieto Pravidlá je oprávnený meniť či oplňovať iba Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá meniť kedykoľvek. Prevádzkovateľ oznámi zmenu Pravidiel upozornení na internetových stránkach Portálu. Súhlas s novým znením Pravidiel vyjadrí Užívateľ tak, že bude tento Portál naďalej používať.
V prípade rozporu medzi slovenskou a nemeckou verziou informácií na internetových stránkach Portálu je rozhodujúca slovenská verzia.

Procar-Motorsport s.r.o.

bottom of page